Tam Kapanma Nedeniyle Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarının Son Ödeme Tarihi Erteleniyor

Tam kapanma süreci boyunca vatanda?lar?n ma?dur olmamas? amac?yla elektrik ve do?al gaz faturalar?n?n son ödeme tarihleri Ramazan Bayram? sonras?na erteleniyor. Ayr?ca tam kapanma s?ras?nda zorunlu olmad?kça elektrik kesintisi de yap?lmayacak.