Teknolojinin Yıllar Geçtikçe İnsanların Elinden Aldığı 9 İlginç Meslek

Teknoloji bu kadar geli?meden önce çalar saat görevi görüp insanlar? her sabah ayn? saatte uyand?ran, bowling labutlar?n? tekrar yerine dizen ve lambalar? yak?p söndürmekle görevli, bu tür i?lerden para kazanan insanlar vard?. Sanayi devriminden sonra icatlar?n ard? kesilmeyince birçok insan, para kazand??? bu i?in sorumlulu?unu elektronik cihazlara b?rakmak zorunda kald?.