Telegram’da Şifreleme ile İlgili 4 ‘Kritik’ Güvenlik Açığı Keşfedildi

Siber güvenlik uzmanlar?, anl?k mesajla?ma uygulamas? Telegram’da dört yeni güvenlik aç??? tespit ettiler. Bu güvenlik aç?klar?n?n tümünün mesajlar?n ?ifrelenmesiyle ilgili oldu?unu aç?klayan uzmanlar, aç?klar? Telegram’a bildirdiklerini ifade ettiler. Telegram ise güvenlik aç?klar?n?n kimseyi etkilemedi?ini aç?klad?.