Türk SİHA’ların Başarısı, ABD ve Avrupa Basınının Gündeminde

Wall Street Journal ve ?sviçre’de yay?n yapan bir haber kanal?, Baykar taraf?ndan geli?tirilen Türk S?HA’lara övgüler ya?d?rd?. Silahl? ?nsans?z Hava Araçlar?n?n Azerbaycan, Libya ve Suriye’de gerçekle?en sava?larda oyun de?i?tirici etkiye sahip oldu?u belirtilirken, Türkiye ve Rusya aras?ndaki stratejik dengenin S?HA’lar sayesinde de?i?ti?i vurguland?.