Türkiye’de İHA’larla Taşımacılık Hazırlıkları Başladı: İlaçlar Taşınarak Test Yapılacak

?nsans?z hava araçlar?n?n (?HA) ta??mac?l?kta kullan?lmas?na yönelik çe?itli çal??malar dünyan?n her yerinde devam ederken ülkemizde de bu konuda önemli ad?mlar at?ld?. Türkiye’de insans?z hava araçlar?n?n sivil faydal? yük ta??ma faaliyetlerinde kullan?lmas? için altyap? çal??malar? gerçekle?tiriliyor.