VeBitcoin CEO’su İlker Baş’ın Muğla’da İddaa Bayii İşlettiği Ortaya Çıktı

Dün ak?am saatlerinde faaliyetlerini durdurdu?unu aç?klayan VeBitcoin borsas?n?n kurucusu ve CEO’su ?lker Ba?’?n Mu?la’da bir iddaa bayii i?letti?i ortaya ç?kt?. MASAK, VeBitcoin hakk?nda inceleme ba?latm?? ve ?irketin bankalardaki varl?klar?na bloke konmu?tu.