Voyager-1, 22,5 Milyar Kilometre Uzaktaki Sesleri Dünya’ya Gönderdi

NASA’n?n 40 y?ld?r uzayda olan Voyager-1 isimli arac?, y?ld?zlararas? gazlardan yay?lan u?ultuyu Dünya’ya göndermeyi ba?ard?. NASA’y? sevindiren geli?menin, Güne? ile güne? rüzgarlar?n?n en uç noktalar?n?n nas?l etkile?ime girdi?ini anla??lmas?n? sa?lamaya yard?m edece?i dü?ünülüyor.