Yeni Bir Araştırma, Grönland’daki Buzul Erimesinin Temel Nedenlerini Ortaya Koydu

Grönland’daki buzullar?n?n erimesinin sebeplerinin incelendi?i yeni bir ara?t?rma, erimenin temel nedenlerini ortaya ç?kard?. Uzun y?llar boyunca toplanan verilerin incelenmesiyle ortaya ç?kan sonuçlara göre sera etkisinin buzullardaki yaratt??? erime, tahmin edilenden çok daha az.