Yeni Bir Araştırmaya Göre Yaşlı Yıldızlar, Sanılandan Çok Daha Hızlı Dönüyor

Yeni bir ara?t?rma sonucunda ya?l? y?ld?zlar?n san?landan çok daha h?zl? döndü?ü ortaya ç?kt?. Manyetik k?r?lma teorisine göre y?ld?zlar, ya?land?kça h?z kaybediyorlard?. Ancak bu sürecin daha hafif geçerek dönü? h?z?nda bir etki yaratmayabilece?i bulundu.