Yıldızının Etrafında 2,4 Günde Dönen ‘Süper Dünya’ Keşfedildi

Bilim insanlar?, k?rm?z? cüce y?ld?z?n?n etraf?nda yaln?zca 2,4 dünya gününde dönen yeni bir gezegen ke?fetti. Gezegen, yörüngesini en h?zl? tamamlayan ikinci gezegen oldu. Bilim insanlar?, gezegen ve y?ld?z? hakk?nda baz? önemli bilgileri de payla?t?.