YÖK’ten Üniversiteler İçin “Yüz Yüze Eğitim” Açıklaması: Öğrenciler Eylüle Kadar Aşılanmalı

Sa?l?k Bakanl???’na bir yaz? gönderdiklerini aç?klayan YÖK, 2021-22 e?itim ö?retim y?l?nda yüz yüze e?itime geçilebilmesi için ö?renci ve e?itim personeline a??lamada öncelik tan?nmas?n? talep etti.